1. Sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang walang katapusang pangangailangan. a Alokasyon Saan nakatuon ang pag-aaral ng ekonomiks b. pangangailangan d.

1. Sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang walang katapusang pangangailangan. a Alokasyon Saan nakatuon ang pag-aaral ng ekonomiks b. pangangailangan d. opportunity cost 2. sa buhay ng tao e. paggawa ng desisyon Paggawa ng produkto b. paggawa ng alternatibo d. paggawa ng plano 3. Ang ekonomiks ay nagmula sa salitang oikonomia na ibig sabihin ay a Pamamahala ng sambayanan c. pamamahagi ng negosyo b. b. pamamahala ng buhay 4. Ang salitang Oikos at Nomos ay nagmula sa salitang d. pamamahala sa ekonomiya b. Latin d. Frances c, Griyego bilang bunga ng 5. Alin sa mga nakatalang salita ang di kasama ekonomiks sa buhay ng isang mag-aaral a. Mapanuri b. matalino c. mapagtanong d maalalahanin 6. Mga bagay na dapat mayroon ang iang tao upang mabuhay. a Kagustuhan b pangangailangan 7. Bagay na nagdudulot lamang ng panandaliang d. gusto kasiyahan ng isang tao. a Kagustuhan b. safety c. pangangailangan d. kaligtasan 8. Isang manunuring panlipunan na itinuturing na ama ng ekonomiks. a. Adames Mith b. Abraham Maslow c. Howard (d) Adam Smith 9. Napakahalaga ang pag-aaral ng ekonomiks dahil: a. Nakatutulong ito sa buhay nakatutulong sa pamamahala ng desisyon b. b. nakakatulong upang maunawaan ang buhay 10. Bilang isang mag-aaral at kasapi ng pamilya ano ang dapat gawin upang matugunan ang hamong dulot ng d. nakapagpaunlad sa ekonomiya kakapusan. a. Paggawa ng alternatibo paggawa ng matalinong desisyon b. pagtatanim ng kahoy d. paggawa ng programa 11. Kakulangan ang panawag sa suliraning panlipunan dahil ang pangyayari ay a. Madali May kakapusan dahil b. kunti c. panandalian d. walang yaman 12. ang pinagkukunang yaman. a. Limitado b. nawawala c. nauubos d.nasisira 13. Upang matugunan ang suliranin sa kakapusan at kakulangan, ang tao ay dapat na marunong. a. Magtipid b.magtanim c. mag-isip d. magkonserba 14. Ano ang dapat gawin upang di maubos ang mga isda na isa sa mga kailangang pagkain ng bawat pamilya. a. huwag magtapon ng basura c. huwag mangisda b. huwag gamitan ng dinamita d. huwag kumain ng isda 15. Ano ang kailangan upang maiwasan ang kakapusan ng bawat pamilya. a. Disiplina b. pagkakaisa c. pagtutulungan d. edukasyon 16. Ano ang posibleng dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng suliranin a. Maaksayang paggamit ng mga pinagkukunang-yaman ng kakapusan sa lipunan. b. Walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao c. Limitadong pinagkukunang-yaman d. Lahat ng nabanggit

Do you need us to help you on this or any other assignment?


Make an Order Now
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *